Citation

Browse


ISMB logo
Biochemical Journal logo

Browse citations

CitationPubMed Id
Biochemistry [1992] 31, 9350-9354 1390720
J. Am. Chem. Soc. [1992] 114, 3197-3200
J. Am. Chem. Soc. [1994] 116, 2717-2724